O vodě

Tady si Petr píše poznámky z jeho vodního příběhu. Narodil se v roce vodního bůvola a o den později minul znamení ryb, takže ta voda ho nějak přitahuje a proto se v ní rád pořád máchá a to někdy doslova. Prší a on tu běhá po zahradě s konvemi a přetahuje vodu ze sudu do sudu, lítá s hadicemi a přepouští jednu zásobu do druhé, aby pochytal co nejvíce vody. Více už vám ale řekne on sám.

Bez vody by nebyl život. Voda je klíčovou tekutinou na Zemi a z vody se skládá prakticky každý živý organizmus. Kdybychom se omezili pouze na člověka, je to asi 70% hmotnosti, ale co do počtu molekul, je to až 98%! To opravdu není málo. Jenže není voda jako voda. Sama voda o sobě je dosti tajemná látka. Chemicky se jedná o sloučeninu vodíku a kyslíku, ale je to skutečně tak? Voda vykazuje asi 74 anomálií, které nejde logicky vysvětlit a právě ani to sloučení ksylíku a vodíku už samo o sobě nedává smysl, protože oxid vodný by byl při pokojové teplotě plynný. Ale z fyziky víme, že voda vře při atmosferickém tlaku až při 100 oC, i když vypařuje se prakticky stále, i při nižších teplotách. Největší hustotu má při 4 oC a to je další anomálie. Díky ní nezamrznou rybníky a jezera, voda se umí sama čistit a led plave na hladině. Z fyzikálního hlediska má voda obrovskou schopnost akumulovat teplo a v podobě skupenského tepla se jedná o obrovský akumulátor energie. V atmosféře v podobě páry vytváří skleníkový efekt a zadržuje veliké množství energie, která by jinak nejspíš přehřála povrch země. Koluje v přírodě ve velkých a malých obězích a jako krev v žilách živočichů, je krví planety Země. Bez koloběhu vody by se nedokázala vyčistit atmosféra, napájet celá biosféra životodárnou kapalinou a neměnila by se morfologie zemské kůry tak rychle jako působením vody.

Zadržení vody v krajině zajišťuje zpomalení jejího odtoku do moří a oceánů a samozřejmě snižuje erozi půdy. Zároveň nabízí životadárný prostor pro bujnou vegetaci i život živočichů. Voda na poušti umožní vznik oázy, kde se může ve stínu stromů zastavit karavana a načerpat vodu na další cestu. Tyto ostrovy života si však můžeme vytvořit kdekoliv na zemi.

Příliš mnoho vody pak tvoří oceány a moře a ty když zaplaví pevninu, mohou suchozemský život zničit. V moři sice existuje obrovské množství života, ale suchozemský život má své nezastupitelné místo. Je těžké říci, která forma je důležitější, ale věřme, že příroda vybrala tento poměr správně. Neměli bychom ho tedy svým neuváženým jednáním měnit, neboť nevíme, co takové rozvážení udělá.

A co děláme na naší zahradě?

Zachytáváme dešťovou vodu ze střech a přístřešků do sudů a jezírek a používáme ji především na zalévání, ale i umývání rukou, zeleniny apod. Chtěli bychom vodu vyčistit do kvality použitelné na praní prádla a snad i pití. Podzemní voda ze studny je velice vzácná. Je pitná a vysoké kvality, ale její hladina stále klesá. Ač bychom si přáli opak a snažíme se vodou maximálně šetřit, není jen v našich rukou osud podzemních vod. Je mnoho lidí, kteří lhostejně vodou plýtvají a vůbec neuvažují o tom, kde e tato voda bere a k čemu slouží. Milný dojem je ten, že podzemní voda pochází z deště! I když to tak může vypadat, není tomu tak. Proces tvorby podzemní vody je velmi složitý a samotný déšť na toto nestačí. V této chvíli vás však nebudu přesvědčovat, proč si to myslím, ale zkuste o tom pouze uvažovat jako o možnosti.

Na jaře 2019 jsme instalovali a spustili ČOV (čistírnu odpadních vod). Precizní technologie, která šetří místo na zahradě a zároveň čistí šedivou vodu do kvality použitelné na zalévání a vypouštění do povrchových vod. Výtok z ČOV jsme napojili na 3 kubíkovou nádrž, kde se voda dočistí sedimentací a poté je využívána k zálivce. Je to velmi významný krok v procesu zpracování vody. 16.4. jsme poprvé prali prádlo v dešťovce a ČOV si už poradí se špinavou vodou. Vodní cyklus se tak uzavírá.

16.4.2019 Petr zprovoznil solární destilační přístroj. Vakuový solární kolektor generuje dost tepla na to, aby odpařil vodu a takto dokonale čistá voda opět kondenzovala. Prototyp se celkem podařil a první kondenzát se začal tvořit po pár minutách od připojení na zdroj tepla. Ještě zdokonalit izolaci celé nádoby, kde probíhá odpařování i kondenzace a bude to dokonalé. Možná bude potřeba nějaké malé oběhové čerpadlo, aby se zvětšil výkon přenosu tepla z kolektoru do nádrže. Tak tohle je jen inspirace – jak bych si to představoval. Ale i tahle představa je prvním semínkem a je třeba ji zalévat, aby se stala realitou.

O reverzní osmóze

Nebojte, tahle pohádka nebude horor, ale o jedné technologii, které lidé okoukali od přírody. Osmóza je proces, kde přes membránu probíhá výměna molekul rozpouštědla – obvykle vody – takovým způsobem, aby v konečném stavu byly látky před a za membránou stejně koncentrované. Reverzní osmóza pracuje naopak, tj. kapalina teče směrem od koncentrované do méně koncentrované – čisté části. Zkrátka a dobře, představte si hodně jemnou membránu a přes ni tlačíme velkým tlakem vodu, která projde, ale vše ostatní na membráně uvízne. Za membránu se tak dostane prakticky jen čistá, velmi čistá voda. Její čistota je blízko vodě destilované.

Dá se taková voda pít? Z chemického hlediska se jedná o téměř čistou H2O, téměř bez jakýchkoliv dalších látek. Stopové množství zůstane i po destilaci, ale koncentrace látek je mnohonásobně menší, i o několik řádů. Obecně Zaužívaný fakt je ten, že takto čistá voda se pít nedá, nebo dokonce je zdraví nebezpečná. Je to ale skutečně tak? Jaký je důvod? Argument číslo jedna je demineralizace, tedy voda neobsahuje žádné minerály – a člověk přece minerály potřebuje! Ano, to je pravda, ale takové minerály, které se v těle zpracují a né usazují. Velmi zajímavé informace zveřejňuje na svém webu Jaroslav Zajíček.

Zařízení zvané reverzní osmóza se dá zakoupit dnes již zcela běžně. Některé s předfiltrací, jiné bez předfiltrace, další pak s mineralizací za osmózou. Záleží, kolik penězd o zařízení chcete investovat. My jsme pořídili mašinku, která má trojstupňovou předfiltraci, reverzní osmotický filtr a následnou filtraci ještě uhlíkovým filtrem. Zařízení potřebuje zdroj elektrické energie, neboť obsahuje čerpadlo na 12V, ale měřením jsme ověřili, že spotřeba je naprosto minimální, pod 0,1kWh/litr. Zkusíme měření při větším objemu vody. Co je ale nepříjemné, že proces čištění spotřebovává vodu na průběžné omývání membrány. Naše zařízení spotřebuje cca 4 litry vody na 1 litr čisté vody. Pokud je vody dost, není to problém. Horší je to v případě, že máme vody málo. Pak je třeba „odpadní vodu“ dále využít, třeba na umývání nádobí nebo rukou popř. praní. Tato voda je pročuštěna trojstupňovou filtrací až na úroveň 1 mikrometru. Je tedy dostatečně čistá a je škoda ji vylévat do odpadu. Tuto cestu budeme ještě zkoumat.

Velkou výzvou je použít pro reverzní osmózu vodu dešťovou. Jelikož ve městě a tak celkově v civilizaci, je deštová voda již značně znečištěná, je třeba ji pro pití přefiltravat velmi kvalitní filrací, což osmóza je. Mechanické filtry na to bohužel nestačí. Zkoušeli jsme i velmi kvalitní filtry renomovaných značek – nebudeme je zde jmenovat – ale ani tyto filtry neumí vodu vyčistit do čista. Největší překážkou je čajový nádech – výluh z rostlinných zbytků a jiné nečistoty, které jsou již tak malé, že projdou běžnými mechanickými filtry. Naděje vkládáme do reverzní osmózy a destilace.

Destilace vody

Destilační přístroj máme už mnoho let, prakticky z doby, kdy Petr začal s půstováním. Pro plnou detoxikaci a pročistění organizmu je velmi čistá voda nutná. Samotná destilace však vyčistí vodu pouze po chemické stránce. Rozbije se však krystalická stuktura a voda destilovaná není tzv. strukturovaná. Strukturu vyžaduje naše tělo, kde se účastní voda celé řady procesů, možná všech reakcí, které souvisí se životem. Aby voda strukturu získala, je třeba ji zmrazit. Dobře znáte obrázek sněhové vločky.

Velmi čisté látky vytvářejí také velmi přesné a pravidelné krystaly. Tak lze ověřit i čistotu vody. Znehodnocená, špinavá voda zmrzne tak, že led bude kalný, neprůzračný, neprůhledný. Po několika mražení a vylití zbytku nezmrzlé vody je možné vodu vyčistit. Destilovaná voda je čistá a zmrznutím vytváří krásné dlouhé a velmi pravidelné struktury, viz. obrázek výše. Pití takto upravené vody přináší pro tělo stejně blahodárný účinek, jako jezení kvalitního živého jídla, které ve svých plodech – nevařené, nemixované, nezněhodnocené chemií – uzavírá hromady živé vody v buňkách. Každý plod je nádoba, resp. miliony malých holografických nádob, které vytvářejí strukturovanou živou vodu se specifickou informací, která našemu tělu pomáhá se orientovat v procesu čištění a života vůbec. Ovoce, zelenina, semínka (správně oživená) napájejí naše tělo vodou, která podporuje život v našem těle. Tělo roste, nechřadne. Zanášením těla solemi, anorganickými minerály, krystaly hornin, které jsou natolik velké, že se doslova zapichují do našich tkání, kde zanáší cesty jako potrubí vodovodu. Zarůstá nám tělní systém cév, lymfy, ledvin, jater, kloubů, nervů atd. Vody v těle ubývá, kamení přibývá. Staří lidé se nemohou hýbat – dnes už i mladí – neboť kamení není živé, není pružné, tuhne a vytlačuje životadárnou vodu. Kůže sesychá stejně jako pak sesychají vnitřní orgány.

Voda je velmi důležitá a to jak pro člověka, tak pro přírodu. Naši zahradu bychom chtěli zalévat jen tou nejlepší vodou, čistou, naprogramovanou těmi správnými informacemi, oživenou do podoby kreativní síly, která tvoří další život.

Ještě o spotřebě vody a energie na destilaci. Náš destilační přístroj pojme cca 3,2 litrů vody na jednu dávku destilace. Po vydestilování získáme cca 2,4 litrů vody a spotřebujeme 2,8 kWh elektrické energie. Tedy cca 1,17kWh/litr, což není málo, asi 2 krát více, než je teoretická hodnota – 0,625 kWh/litr. Destilujeme-li doma a v zimě, není to problém, neboť toto teplo pak předá kondenzující voda vzduchu, takže destilační přístroj vám doma zatopí. V létě už to tak jednoduché není. Ale pokud máme elektřinu ze slunce nebo jiného obnovitelného zdroje, neměl by to být také problém, neboť teplo se vrátí zpět do atmosféry, kde by bylo i tak, pokud by neprošlo touto technologií.

Kontakty

Telefon

petr: 777 755 704
pavlína: 775 028 792

Adresa

ul. Vycházková

Brno - Medlánky

E-mail

petr@gardenman.cz